-- Room Service -- BIELSKO-BIAŁA
Apartamenty do wynajęcia
Regulamin

 
1. Informacje wstępne
Firma Credit Service świadczy usługi w zakresie wynajmu na krótkotrwałe pobyty turystyczne Apartamentów znajdujących się przy ulicy Wapiennej 7a w Bielsku-Białej. 
Klient (Najemca, Gość), oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz do dokonania dodatkowych opłat wynikających z poniższych ustaleń.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu.
 
2. Rezerwacja
Rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie WWW w dziale „rezerwacja” lub skontaktować się z nami telefonicznie. Dane, które należy podać: termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, wskazany apartament, dane kontaktowe oraz ilość osób w apartamencie. Po potwierdzeniu rezerwacji należy dokonać przedpłaty zaliczki w wysokości 30% od wartości całego pobytu na wskazany numer konta.
 
3. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
Przyjazd Gości powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
Klient zobowiązany jest do poinformowania, najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.  Wszelkie opóźnienia przyjazdu skracające pobyt, a wynikające z winy Klienta nie obciążają wynajmujących.
4. Zaliczka i płatności
Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi chyba że klient zdecyduje się na anulowanie rezerwacji na 20 dni przed dniem przyjazdu, w tym przypadku zwracane jest 50% wpłaconej kwoty. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania. W dniu przyjazdu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za pobyt osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 
5. Zasady korzystania  
Klient zobowiązany jest do zachowania się według zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu, na przedmioty, które sobie przywłaszczył bądź zniszczył i zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od jej wystawienia. Strony ustalają, że w przypadku powstałych z tego tytułu sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

Przyjmowanie gości jest dozwolone wyłącznie poza godzinami ciszy nocnej.  Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego gościa, zwłaszcza za szkody wyrządzone na mieniu właścicieli budynku i innych gości.
W apartamentach obowiązuje bezwzględne zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00
Wynajmujący mają prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmujących lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 
6. Liczba osób przebywających w apartamencie
Liczba osób przebywających w apartamencie musi zostać określona przez osobę rezerwującą w dniu dokonywania rezerwacji. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji. Należy pamiętać, że cena wynajmu zależna jest od ilości osób przebywających w apartamencie. W przypadku gdy w mieszkaniu przebywa więcej osób niż zostało to określone przez osobę rezerwującą, właściciele zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu kosztów lub nałożenia kary na osobę wynajmującą apartament.
 
7. Opłaty dodatkowe:
Za złamanie zakazu palenia każdorazowo: 150 zł
Dodatkowe sprzątanie: 150 zł

8. Dane usługodawcy:
Credit Service S.C. R.Zahraj, D.Klimczak
ul.Górny Bór 5, 43-430 Skoczów
NIP 548-245-79-00
REGON 240219110

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem!
Życzymy miłego pobytu.